Sociaal domein

Created with Sketch.

SOCIAAL DOMEIN

Leergeld werkt graag samen met instanties die actief zijn binnen hetzelfde domein waarin wij participeren. Om de welzijn binnen een gezin te bevorderen is het belangrijk dat we goed op de hoogte zijn van elkaars diensten. Alleen zo kunnen we een verlengstuk van elkaar worden. Hiermee voorkomen we dat dingen over het hoofd zien of dubbel doen. Alle activiteiten die we samen kunnen organiseren om verbetering te brengen aan een thuissituatie, zorgen ervoor dat we de kansen voor kinderen vergroten en dat zij beter zullen gaan presteren in maatschappij. 

Leergeld streeft ernaar om zoveel mogelijk het contact met ouders zelf te hebben, om de aanvragen of het er tot standkomen daarvan samen met ouders te regelen. In sommige situatie is dit helaas niet mogelijk vanwege de maatschappelijke problemen die binnen het gezin kunnen spelen. Als organisatie kunt u daar een prominente rol in vervullen, door een gezin te ontlasten bij het doen van een aanvraag. Het belangrijkste voor ons is dat ouders op de hoogte zijn van de stappen die u als hulpverlener neemt.

AANVRAAG DOEN 

Als hulpverlenende instantie kunt u een gezin aanmelden bij Leergeld of de aanvraag voor een gezin indienen, als zij bekend zijn bij Leergeld. Stel het gezin altijd op de hoogte van de acties die u onderneemt. 

Aanvraag doen